KURUMSAL

KURUMSAL

DB DONNA BELLA tasarlad??? ve üretti?i bayan ayakkab?lar? ile en yeniyi en yüksek kalitede sunmay? amaç edinmi? Türk ayakkab? sanayisinin say?l? üreticilerinden biridir.

DB DONNA BELLA, kaliteden taviz vermeyen imalat?n? kendi tesislerinde gerçekle?tirmektedir.

Dünyan?n bayan ayakkab? modas? için be?eniyle takip etti?i ?talyan modellerini,

  DB DONNA BELLA ço?unlu?u ihracata yönelik olmak üzere ayda 4000 çiftin üzerinde üretebilmektedir.

DB DONNA BELLA, konusunda uzman personeli ile model, kalite, zarafet ve sa?laml?kta Türk ayakkab? sanayisinin örnek kurulu?lar?ndan biri olmakla gurur duymaktad?r.

Mü?terilerin sürekli be?enisini kazanmak için kaliteden taviz vermemek ?irketimizin en önemli yönetim politikas?d?r.