ÜRETİM

ÜRETİM

Kalite politikas?n? yerine getirmek ad?na en önemli ad?m ku?kusuz malzeme seçimidir.

DB DONNA BELLA olarak yüksek kalitede ayakkab?lar üretebilmek için kulland???m?z malzemelere çok büyük önem vermekteyiz.

Bu nedenledir ki ürünlerimizin hepsinde gerçek deri kullan?lmaktad?r .

Kullan?lan deriler insan sa?l???n? için risk olu?turmayan i?lemlerden geçirilmekte ve üretime dahil edilmektedir.

Deri k?s?mlar d???ndaki malzemeler içinde özenle seçim yap?lmakta ve mü?teri sa?l???n? tehdit etmeyecek malzemeler kullan?lmaktad?r.